แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2553


 
   
  ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 

ปฏิทินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 


  ปฏิทินการส่งคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน คณะ สถาบัน สำนัก ประจำปี 2552

   

   

   

   

   

   
   
   

 

ิ่

 

 

 


 
  หน้าหลัก l ข้อมูลของ ก.พ.ร. มก. l คณะกรรมการ ปฏิทินการดำเนินงาน l เอกสารเผยแพร่ l แบบฟอร์ม l Links
 

Copyright 2004  Kasetsart University All rights reserved. Support 800 x 600 resolution.