แบบฟอร์ม


เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดที่ 5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ใหม่)
 
คู่มือคำอธิบายและรายละเอียดตัวชี้วัดสำหรับถ่ายทอดสู่คณะ สถาบัน สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 
แบบคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อลงนาม (ครุฑ) สำหรับทุกหน่วยงาน
 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ  เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ และวิทยาเขต
 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ  เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่มีภารกิจวิจัย
 

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ  เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่มีภารกิจบริการวิชาการ
 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ  เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
 

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ  เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี
 
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ 6 การประหยัดพลังงาน (รอบ 6 เดือน, 9 เดือนและ 12 เดือน) สำหรับทุกหน่วยงาน
 

 
 

หน่วยงานที่จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน เรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งสำนักงาน ก.พ.ร.มก.ทาง e-mail : opd@ku.ac.th ด้วยจ้า

 
 
     

 

 
 

 

 

 

 

 

 


 
  หน้าหลัก l ข้อมูลของ ก.พ.ร. มก. l คณะกรรมการ ปฏิทินการดำเนินงาน l เอกสารเผยแพร่ l แบบฟอร์ม l Links
 

Copyright 2004  Kasetsart University All rights reserved. Support 800 x 600 resolution.